Chương trình phối hợp trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2016 - 2021 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 22-08-2016

Chương trình phối hợp trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2016 - 2021

Số tư liệu:188-CTPH/HCTĐ-BGDĐT-TWĐTN
Ngày ban hành:22-07-2016
Tệp đính kèm: 188_CTPH_HCTD_BGDDT_TWDTN.PDF

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học

Giai đoạn 2016 - 2021

----------------

Căn cứ Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Luật Giáo dục, Luật Thanh niên, Luật Trẻ em; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các bên và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Nhằm góp phần đoàn kết, giáo dục thanh niên, thiếu niên, bồi dưỡng kỹ năng, khuyến khích thanh niên, thiếu niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nhân đạo, từ thiện; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thống nhất Chương trình phối hợp trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ, giai đoạn 2016 – 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giáo dục lòng nhân ái, truyền thống tương thân tương ái cho thanh niên, thiếu niên thông qua các hoạt động nhân đạo; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết về chăm sóc sức khoẻ, sơ cấp cứu ban đầu; khuyến khích thanh niên, thiếu niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nhân đạo, từ thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường học an toàn, thân thiện. 

2. Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động Chữ thập đỏ trong  trường học thông qua việc củng cố và phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trong các hoạt động chữ thập đỏ dành cho thanh niên, thiếu niên trường học.

3. Hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ phải thiết thực, hiệu quả, không tạo áp lực về tổ chức, quản lý, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, xây dựng mối quan hệ lành mạnh, thân thiện trong trường học.

4. Thống nhất cơ chế, nội dung và giải pháp phối hợp hiệu quả giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái

- Tuyên truyền cho thanh niên, thiếu niên về các giá trị nhân đạo, truyền thống nhân ái của dân tộc, phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật nhân đạo quốc tế, Luật hoạt động Chữ thập đỏ, tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

- Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, dinh dưỡng học đường, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện, các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của Hội.

- Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các giờ học ngoại khoá, các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi đoàn, chi hội, chi đội nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày Chữ thập đỏ và trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế, ngày thành lập Đoàn, Hội, Đội…

2. Tổ chức hoạt động nhân đạo

- Triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.  Phối hợp khảo sát, lập hồ sơ “Địa chỉ nhân đạo” đối với các em học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Vận động thanh niên, thiếu niên trong từng lớp và cán bộ, giáo viên đăng ký trợ giúp thường xuyên với hình thức thiết thực. Phấn đấu mỗi tập thể thanh niên, thiếu niên trợ giúp ít nhất một “Địa chỉ nhân đạo” trong trường học hoặc ở cộng đồng dân cư.

- Vận động thanh niên, thiếu niên trường học tham gia trợ giúp “Địa chỉ nhân đạo” ở ngoài trường học theo hồ sơ do Hội Chữ thập đỏ địa phương giới thiệu.

- Vận động thanh niên, thiếu niên tham gia các phong trào “Vòng tay bè bạn”, “Vì đàn em thân yêu”, “Tương thân tương ái”, “Tết vì người nghèo”... do Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Ngành Giáo dục phát động.

- Phát triển các mô hình vận động ủng hộ, gây quỹ nhân đạo trong từng lớp học và trường học như: nuôi lợn đất, quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập giúp bạn nghèo vượt khó.....

3. Tổ chức hoạt động chăm sóc sức khoẻ học đường và bồi dưỡng một số kỹ năng hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ

- Xây dựng và củng cố “Góc sức khỏe Chữ thập đỏ” hoặc “Tủ thuốc Chữ thập đỏ”, phát triển vườn cây thuốc Nam trong trường học (ở những nơi có điều kiện).

- Định kỳ hàng năm tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, an toàn giao thông, phòng ngừa, ứng phó thảm họa cho cán bộ, giáo viên, thanh niên, thiếu niên trường học. - Thành lập đội sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ, tuyên truyền và vận động hiến máu nhân đạo trong trường học.

- Định kỳ  5 năm tổ chức “Trại hè thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ” ở cấp tỉnh và hoạt động giao lưu, gặp gỡ thanh niên, thiếu niên các tỉnh, thành phố.

- Thí điểm tổ chức “Học kỳ nhân ái” dành cho thanh niên, thiếu niên; vận động và tổ chức cho thanh niên, thiếu niên tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động nhân đạo, từ thiện trong và ngoài trường học.

4. Củng cố và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội, Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, trong việc phối hợp tổ chức hoạt động thanh niên thiếu niên Chữ thập đỏ trong và ngoài trường học.

- Củng cố và phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ và các ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ các cấp trong việc chủ trì tổ chức các hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học.

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam; triển khai nghi thức thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam (theo Hướng dẫn số 252/HD-TƯHCTĐ ngày 30/12/2011 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo và về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, kỹ năng hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ.

- Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tổ chức trong trường học.

- Chủ trì hướng dẫn hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ theo năm học; phối hợp chỉ đạo tổ chức “Hội trại thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ”; tổ chức hoạt động giao lưu quốc tế thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ.

- Xây dựng, phổ biến tài liệu và thí điểm tập huấn kỹ năng theo nội dung quy định tại mục 3 phần II của Chương trình phối hợp; hướng dẫn tổ chức “Học kỳ nhân ái”.

- Chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; thông tin định kỳ hằng năm về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp 3 bên với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện việc khen thưởng hoặc đề nghị bên phối hợp khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở giáo dục, các nhà trường trong việc thực hiện các hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học theo Hướng dẫn hằng năm của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

- Phối hợp chỉ đạo tổ chức “Hội trại thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ” ở cấp tỉnh; vận động học sinh, cán bộ, giáo viên hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các phong trào, cuộc vận động nhân đạo khác do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

- Phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng theo nội dung quy định tại mục 3 phần II của Chương trình phối hợp; phối hợp chỉ đạo tổ chức “Học kỳ nhân ái”.

- Chỉ đạo xây dựng tiêu chí hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trong tiêu chí bình xét thi đua của các trường học.

- Tham gia kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; thông tin định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp trong ngành Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; thực hiện việc khen thưởng hoặc đề nghị bên phối hợp khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học.

3. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  

- Chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học lồng ghép nội dung tuyên truyền công tác Chữ thập đỏ vào sinh hoạt chuyên đề thuộc tổ chức mình.

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội vận động thanh niên, thiếu niên tham gia các hoạt động nhân đạo được quy định tại mục 2 phần II của Chương trình phối hợp; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức các hoạt động nhân đạo trong và ngoài trường học; tổ chức “Hội trại thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ” ở cấp tỉnh.

- Phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng theo nội dung quy định tại mục 3 phần II của Chương trình phối hợp; phối hợp chỉ đạo tổ chức “Học kỳ nhân ái”.

- Chỉ đạo xây dựng tiêu chí hiệu quả hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trong tiêu chí bình xét thi đua của các cơ sở Đoàn, Đội.

- Tham gia kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; thông tin định kỳ hằng năm về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp trong hệ thống Đoàn, Hội, Đội với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; thực hiện việc khen thưởng hoặc đề nghị bên phối hợp khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Tổ chức Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Vụ Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Công tác Thiếu nhi và Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực, tham mưu cho lãnh đạo 3 bên tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp này.

2. Định kỳ hằng năm, 3 bên tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp trong năm học và thống nhất kế hoạch phối hợp hoạt động trong năm tiếp theo. Tổ chức tổng kết Chương trình này vào cuối năm 2021.

3. Kinh phí đảm bảo được chi từ kinh phí hoạt động hằng năm của mỗi bên. Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp được tổ chức ở bên nào thì bên đó đảm bảo kinh phí thực hiện; kinh phí Hội nghị tổng kết 5 năm sẽ do 3 bên trao đổi thống nhất trước khi tổ chức.

4. Chương trình phối hợp này có hiệu lực kể từ ngày ký, được áp dụng thống nhất trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ngành Giáo dục, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

THÔNG BÁO
Kết quả Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 18 - 2016 tại Singapore(23-08-16)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật