Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 09-08-2016

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Số tư liệu:2610/CTr-BGDĐT
Ngày ban hành:29-07-2016
Tệp đính kèm: 2610_CTr_BGDDT.PDF

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016
của Chính phủ
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (viết tắt là Nghị quyết số 35/NQ-CP), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Triển khai cụ thể các nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Nghị quyết số 35/NQ-CP nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực giáo dục góp phần hoàn thành mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết này và thúc đẩy quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp.

a) Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tại các Kế hoạch đã ban hành, cụ thể:

- Kế hoạch hành động số 407/KH-BGDĐT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

- Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-BGDĐT ngày 14/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2163/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

b) Bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp:

- Điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn cho các đối tượng cụ thể.

- Xây dựng Đề án Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức công tác tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

2. Xây dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Phối hợp với doanh nghiệp trong việc dạy học, đào tạo và nghiên cứu khoa học để có nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động.

b) Nghiên cứu đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học một cách phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

c) Xây dựng Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ.

d) Xây dựng chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nghiên cứu điều chỉnh cơ chế, chính sách để bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến giáo dục và đào tạo.

a) Rà soát, đánh giá, tham vấn các cơ quan liên quan và đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 29/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

b) Nghiên cứu đề xuất quy định đối với việc thành lập cơ sở giáo dục vốn trong nước dạy chương trình nước ngoài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo.

2. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

THÔNG BÁO
Kết quả Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 18 - 2016 tại Singapore(23-08-16)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật